powrót

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PRAWOL” Alicja Wolska, Jerzy Wolski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 34 K (03-228 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000272763, posiadającą nr NIP: 1130034742 i nr REGON: 010006578, adres e-mail: prawol@prawol.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w przypadku:
  1. GDY ADMINISTRATOR ODPOWIADA NA PANI/PANA MAILA:
   1.  w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie i prowadzenia korespondencji mailowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   2. przez okres prowadzenia korespondencji;
  2. GDY WYRAZIŁ PAN/WYRAZIŁA PANI ODRĘBNĄ ZGODĘ NA KIEROWANIE PRZEZ ADMINISTRATORA INFORMACJI HANDLOWYCH/MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO:
   1. w celu kierowania do Pani/Pana informacji handlowych i marketingu bezpośredniego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z wyrażoną zgodą,
   2. przez okres nie dłuższy niż do cofnięcia przez Panią/Pana zgody bądź skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. GDY ADMINISTRATOR ZAWARŁ Z PANIĄ/PANEM UMOWĘ:
   1. w celach niezbędnych do: zawarcia i wykonania umowy, w zakresie danych podanych do faktury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   2. przez okres obowiązywania umowy, a po upływie okresu obowiązywania umowy, przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących stronom umowy i okres wymagany przez przepisy prawa jako konieczny do przechowywania dokumentacji handlowej;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: podmioty świadczące: usługi hostingu poczty elektronicznej oraz podmioty będące właścicielami serwerów,
  na których przechowywane są dane osobowe;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w każdym z ww. celów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości realizacji ww. celów przez Administratora.

 

Najlepsza pralnia w Polsce Ranking CINET 2020 »
Pierwsi w Polsce z PROTEX360 Ochrona przed SARS-CoV2 »